Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

«δικαίως θα ηδύνατό τις να κατατάξη τον Σέρραν-χορόν μεταξύ των διασημοτέρων χορών ολοκλήρου του κόσμου...»

....πυρρίχιος ή σέρρα
Ορισμένοι τον χαρακτηρίζουν πυρήνα της υπόστασης του ποντιακού ελληνισμού, άλλοι συγκινούνται όταν τον αντικρίζουν ή...
νιώθουν δέος. Και υπάρχουν και εκείνοι που, στα βήματά τού, βλέπουν τον πόνο, τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης, τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες και την αδιάκοπη μάχη για τη συνέχιση της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς του ιστορικού Πόντου.

Ο αρχαιοπρεπής χορός, η γέννηση του οποίου μετρά τρεις μυθικές εκδοχές, χορευόταν -σύμφωνα με ιστορικές αναφορές- από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη, και γι' αυτόν υπάρχουν υπάρχουν αναφορές στον Όμηρο και τον Ξενοφώντα. 

Για τον πυρρίχιο (Σέρρα) έγραψε σχετικά ο Κ. Παπαμιχαλόπουλος, στο έργο του Περιήγησις εις Πόντον
(1904), όταν περιηγήθηκε την περιοχή:«Χορός πολεμικός. Αι κατά πάσας τας διευθύνσεις του σώματος στροφαί, η στενή προς αλλήλους των χορευτών σύσφιξις, η βιαία προς το δάπεδον στροφή, των ποδών οι κτύποι και των όπλων οι γδούποι, αι συσπάσεις των μυών του σώματος, ο ενθουσιασμός ο καταλαμβάνων τους χορευτάς, των θεωμένων αι επευφημίαι, η απανταχού εν είδει σπινθήρος μεταδιδομένη συγκίνησις, πάντα ταύτα προδίδουσι τοιαύτην πρωτοτυπίαν και τοσαύτην αίγλην εις το χορευτικόν σύμπλεγμα, ώστε δικαίως θα ηδύνατό τις να κατατάξη τον Σέρραν-χορόν μεταξύ των διασημοτέρων χορών ολοκλήρου του κόσμου...».

Δεν υπάρχουν σχόλια: