Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Souvenir de Trebizonde.... Σουβενίρ της Τραπεζούντας...

Μεγάλη πυρκαϊά εκραγείσα την 3ην ισταμένου μηνός αποτέφρωσεν εντελώς την επί του Αστακηνού κόλπου πολίχνην Ρύσιον. Εκ των 1.400 αυτής οικιών αι 1.050 κατεκάησαν, εν αις και αι 4 εκκλησίαι της κωμοπόλεως. Ανθρώπινα θύματα ευτυχώς δεν αριθμούνται πολλά. Προς το παρόν εξηκριβώθησαν μόνον επτά, υποτίθεται όμως ότι θα είναι καί τινα άλλα. Αι προσγενόμεναι ζημιαί είναι ανυπολόγιστοι, καθ’ όσον εξ όλων των οικιών και καταστημάτων, 4 μόνον ήσαν ησφαλισμένα, τα 2/3 των επίπλων και αποσκευών των κατοίκων κατεκάησαν, τα δε 4/5 της εσοδείας κατεκάησαν. Το Συμβούλιον των Πατριαρχείων λαβόν γνώσιν του δυστυχήματος, εψήφισεν υπέρ των αστέγων κατοίκων 100 λίρας, πολλαχόθεν δε και άλλοθεν στέλλονται βοηθήματα εις τους παθόντας εκ της φοβεράς θεομηνίας. Η κυβέρνησις απέστειλε προς διανομήν 200 λίρας και 700 σκηνάς ίνα στεγαθώσιν επί του παρόντος οι εις το ύπαιθρον διανυκτερεύοντες ατυχείς κάτοικοι.

Εφημερίς Φάρος της Ανατολής

Ειδήσεις και γεγονότα που κατέγραψε ο Τύπος στον Πόντο, στην Πόλη, στη Σμύρνη αλλά και
στην ελεύθερη Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή το ’22, και αφορούσαν τον ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής. Φόνοι, κλοπές, ληστείες, απάτες του αστυνομικού δελτίου, αλλά και ειδήσεις κοινωνικού, οικονομικού, αθλητικού ή και πολεμικού χαρακτήρα που χρωματίζουν την καθημερινή ζωή στον Πόντο και γενικότερα τη Μικρά Ασία.

Παρουσίαση: Κώστας Κοντογιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: